Multi Layer Packaging
Màng ghép 4

Túi màng ghép

Màng ghép 1

Màng ghép 2

Màng ghép 3

Product process

Order
Tan Thanh Company
Address: III-24, 19/ 5A Street, Tan Binh Industrial Zone, Tan Phu District – HCM City - Viet Nam
Tel: +84.8.38155314 - 38155369
        38157985 - 38158731
Fax: +84.8.38155368